Page 13 - Tusaf Dergisi 25. Sayı
P. 13

TUSAF
                                                     www.tusaf.org
      Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Olağan Genel  The General Assembly of the Turkish Flour Industrialists Federa-
      Kurulu 20 Nisan 2022 Çarşamba Günü Ankara’daki Federas- tion (TUSAF) was held on Wednesday, 20 April 2022, at the Fe-
      yon Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya 8 Dernek Başkanı  deration headquarters in Ankara. Delegates from all associations,
      olmak üzere tüm derneklerden delegeler katılım gösterdi.  including 8 Association Presidents, participated in the meeting.
      Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu 2022- 2025 Dönemi için  Mr. Haluk Tezcan, President of the Aegean Flour Industrialists As-
      Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Un Sanayicileri Derneği (EUSD)  sociation (EUSD), was elected as the TUSAF Chairman of the Exe-
      Başkanı Sayın Haluk Tezcan seçildi. Başkan Yardımcılıkları- cutive Board for the 2022-2025 period. Mr. Mehmet Mesut Çak-
      na Sayın Mehmet Mesut Çakmak, Sayın Bekir Tosun ve Sayın  mak, Mr. Bekir Tosun, and Mr. Hüseyin Emre Tekbaş were elected
      Hüseyin Emre Tekbaş seçilirken, Muhasip Üyeliğe Sayın Alp  as Deputy Chairmans, while Mr. Alp Eskiyapan was elected as the
      Eskiyapan Sekreter Üyeliğe ise Sayın Veysi Duyan seçildi. Di- Accounting Member, and Mr. Veysi Duyan as the Secretary Mem-
      ğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise Sayın Bekir Bağış, Ahmet Ergin  ber. Other members of the Executive Board are Mr. Bekir Bağış,
      Okandeniz, Kamil Adem, Mustafa Özmermer, Turhan Göksu,  Ahmet Ergin Okandeniz, Kamil Adem, Mustafa Özmermer, Turhan
      Mustafa Hikmet Kazancı, Murad Bertan, Onur Denizli, Burhan  Göksu, Mustafa Hikmet Kazancı, Murad Bertan, Onur Denizli, Bur-
      İlhan ve Osman Nuri Hekimoğlu oldu.          han İlhan, and Osman Nuri Hekimoğlu.

      Genel Kurul’da TUSAF son ve yeni dönem Yönetim Kurulu Baş- At the General Assembly, Dr. Eren Günhan Ulusoy and Mr. Haluk
      kanları Sayın Dr. Eren Günhan Ulusoy ve Sayın Haluk Tezcan  Tezcan, TUSAF Chairmans of the Executive Board in the current
      Genel Kurul toplantısında devir teslim yaparak iyi dileklerini  and new terms, handed over the presidency and presented their
      sundular. Genel Kurul, delegelerde beraber yapılan iftar yeme- best wishes at the General Assembly meeting. The General As-
      ğinin ardından sona erdi.               sembly ended after the iftar dinner held together with the dele-
                                 gates.                                                 13 y Ocak / Januaryl 2023
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18