Page 10 - Tusaf Dergisi 25. Sayı
P. 10

TUSAF
      www.tusaf.org
         Teknolojik altyapı ve donanım olarak çok önemli bir noktadayız.  We are at a very important point in terms of technological in-
         Bugün dünya un ihracat şampiyonuysak bunda teknolojimizin  frastructure and hardware. If we are the world flour export
         büyük katkısı var. Çünkü insan kaynağına dayalı bir sistemi sür- champion today, our technology has a great contribution to this.
         dürebilmek çok kolay değil. Bugün modern değirmenlerimiz çok  Because it is not easy to maintain a system based on human re-
         gelişti. Biz bu modern değirmenlerle buğdaya ne kadar büyük  sources. Today, our modern mills have improved a lot. We know
         değer kattığımızı, buğdayı ne kadar kıymetli hale getirdiğimizi  how much value we add to wheat with these modern mills and
         biliyoruz. Türkiye un sanayicileri olarak, değirmen makineleri  how valuable we make wheat. As Turkish flour industrialists, we
         sanayicileriyle buğdaydan kaliteli ve sağlıklı ürünler üretiyo- produce quality and healthy products from wheat with milling
         ruz. Türk un sanayisinin bu başarısı aslında bizim unlu mamuller  machinery industrialists. This success of the Turkish flour indus-
         sektörümüzü de katma değerli hale getirdi. Baktığınızda biz un  try has brought our bakery products sector added value. When
         sanayicileri 7-7.5 milyar insana dokunuyoruz. Dünya soflarında  you look at it, we flour industrialists touch 7-7.5 billion people.
         Türk Unu var. Türkiye’nin un üretimi alanında gerçekten çok bü- There is Turkish Flour on the world tables. Türkiye has a growing
         yür bir rolü var.                 role in flour production.

         Devletimiz ve ilgili kurumlarımızın desteği ile un sanayicileri  With the support of our state and related institutions, we, as flour
         olarak dünyada son 9 yıldır ihracat lideri konumundayız. İç pi- industrialists, have been the export leader in the world for the
         yasadaki ürün arzımıza sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken  last 9 years. While we realized our product supply in the domes-
         ihracatımızı da 2022 yılının ilk yarısında, 2021’in aynı dönemine  tic market without any problems, we increased our exports to
         göre %33’lük bir artışla 652 milyon dolara yükselttik ve şimdiye  652 million dollars in the first half of 2022, an increase of 33%
         kadarki en yüksek ocak-haziran ihracatın rakamına ulaşmayı ba- compared to the same period in 2021, and we managed to reach
         şardık. Başarılarımızın artarak devam edeceğine eminim. the highest January-June export figure ever. I am confident that
                                  our success will continue to increase.
         Sözlerime son verirken sektör paydaşları ve kamunun bir araya
         gelerek sektörün sorunlarının dile getirilip çözüm önerilerinin  As I conclude my words, we will organize our TUSAF 17th Inter-
         sunulması ve görüş alışverişinde bulunulması adına her yıl dü- national Congress and Exhibition, which we organize every year
         zenlediğimiz TUSAF 17. Uluslararası Kongre ve Sergimizi, ‘Üre- to come together with the sector stakeholders and the public to
         timde Teknolojik Dönüşümler ve Küresel Riskler’ temasıyla 9-12  express the problems of the sector, present solution suggestions,
         Şubat 2023 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğiz. Sektör  and exchange views, with the theme of ‘Technological Transfor-
         liderleriyle birlikte sorunların değerlendirilip çözüm önerilerinin  mations in Production and Global Risks’ in Antalya on 9-12 Feb-
         ortaya konulacağı bu büyük buluşmaya sektörün tüm paydaşla- ruary 2023. I invite all the stakeholders of the industry to this
         rını davet ediyorum ve katılımlarınızın bizleri onurlandıracağını  great meeting where problems will be evaluated and solutions
         belirtmek istiyorum.               will be presented together with industry leaders, and I would like
                                  to state that your participation will honor us.


      10 y Ocak / Januaryl 2023
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15