Page 9 - Tusaf Dergisi 25. Sayı
P. 9

TUSAF
                                                     www.tusaf.org


        Bilindiği üzere, Covid-19 salgınının patlak vermesinin üzerinden  As you know, it has been almost three years since the outbreak
        neredeyse üç yıl geçti ancak bu süreçte başlayan ekonomik dal- of the Covid-19 pandemic, but the effects of the economic fluc-
        galanmaların etkileri devam ediyor. Bu süre zarfında dünyada  tuations that began during this period continue. Despite the in-
        yaşanan emtia fiyatlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na
        rağmen bizler, unlu mamuller gıda işletmeleri içinde en yüksek  crease in commodity prices and the Russia-Ukraine War during
        paya sahip kendi kendisine yetebilen bir sektör olarak, pande- this period, we, as a sector that accounts for the highest share
        minin ilk dönemlerinde bile özellikle iç piyasada ürün arzımızı  of flour-based food companies and can sustain ourselves, have
        sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmek adına tüm emektar  been working diligently with all of our hardworking colleagues
        çalışma arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışarak yüce  to provide our esteemed nation and the people of many other
        milletimize ve birçok ülke halkına temel gıda maddesi olan unu
        temin etmenin, onlara güvenilir gıda sunmanın haklı gururunu  countries with flour, a basic food ingredient, and to offer them
        yaşamaktayız.                   reliable food with pride.

        2022-2023 sezonunda Tarım Bakanlığı ve TMO temsilcileri ile  In the meetings we held with representatives of the Ministry of
        yaptığımız toplantılarda buğdayın ne kadar önemli olduğunu,  Agriculture and TMO for the 2022-2023 season, we saw that they
        onların da bu farkındalıkla yaklaştıklarını gördük ve bununla ilgili
        neler yapabileceklerimizi karşılıklı görüştük. TMO’nun alım fiya- are aware of how important wheat is and discussed what we can
        tına 1000 lira prim desteği vermesi üreticilerimizde de bir farkın- do about it. TMO’s decision to provide a 1000 lira premium sup-
        dalık oluşturdu. Bu yıl tahmin ediyorum buğday ekim alanların- port for the purchase price also created awareness among our
        da yüzde 30 gibi bir artış olacaktır. Bir de verimle birlikte, ekim  farmers. I estimate that there will be a 30% increase in wheat
        artışları gerçekleştirilebilir ise bizler de önümüzdeki süreçte  planting areas this year. If this increase in planting can be real-
        sözleşmeli tarımla buğdayı bir adım öne çıkarabilirsek, çiftçimi-
        zi tekrar üretime kazandırabilirsek Türkiye’nin buğday ithalatını  ized along with increased yield, and if we can bring wheat one
        yapmayacağı yılları görebiliriz. Bundan dolayı ben çok umutlu- step forward with contract farming, we may see the years when
        yum. Bu yıl için de gerçekten biz ülke olarak kendimize yete- Türkiye will not need to import wheat. That’s why I’m very hope-
        bilir bir ülke olduğumuzu hissettik, hissediyoruz. Bundan dolayı  ful. This year we also felt that we are a self-sufficient country
        TMO’nun stoklarında yeteri kadar buğday olduğunu açıklaması  as nation, and we feel it now. That’s why TMO’s announcement
        bize büyük moral ve güç veriyor. Ülkemiz açısından şu anda her
        hangi bir sorun gözükmüyor. Ancak bizi bekleyen tehditleri göz  that there is enough wheat in its stocks gives us great morale
        ardı etmeden süreci izlemeye devam ediyoruz. Çok şükür ki 2022  and strength. There is currently no problem for our country. How-
        hasat sezonu bereketiyle geldi ve tüm bölgelerimizde oldukça  ever, we continue to monitor the process without ignoring the
        verimli geçti. 2022-2023 sezonunda buğday arzında herhangi  threats that await us. Fortunately, the 2022 harvest season has
        bir şekilde sıkıntı yaşamayacağımızı öngörüyorum.
                                 come with abundance and has been very productive in all of our
        Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan tahıl krizinde TMO ile birlikte  regions. I predict that we will not experience any difficulty in the
        süreci çok iyi yönettiğimize inanıyorum. Gıdamızın ayrılmaz bir  supply of wheat in the 2022-2023 season.
        parçası olan una ve ekmeğe vatandaşlarımızın makul fiyatlarla
        ulaşması için TMO ile gerçekleştirilen un regüslasyonuna TUSAF  I believe that we managed the process very well together with
        olarak tüm üyelerimizle elimizden gelen tüm imkanları seferber  TMO in the grain crisis that started with the Russia-Ukraine War.
        edip, devletimizi bu adımını destekledik ve enflasyonla mücade- As TUSAF, we mobilized all the means we could with all our mem-
        lede sektörümüz adına çalışmalar yaparak sektörümüzün gücü- bers and supported this step of our government, and we showed
        nü göstermiş olduk.                the power of our industry by working on behalf of our industry in
                                 the fight against inflation.
                                                 9 y Ocak / Januaryl 2023
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14