Page 3 - Tusaf Dergisi 25. Sayı
P. 3

Haluk TEZCAN
                     TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı
                     TUSAF Chairman of the Board

     Değerli Okurlarımız;                  Our valuable readers;
     Bilindiği üzere, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), Dünyada son  As is known, the Turkish Flour Industrialists Federation (TUSAF) is a roof civil
     9 yıldır ihracat liderliğini sürdürdüğümüz un sektöründe hizmet veren kuru- society organization, founded by the membership of associations established by
     luşları bir çatı altında toplayan, sürekli gelişim ve çözüm odaklı stratejiler he- companies operating in the flour sector, which Türkiye has been leading in ex-
     defleyen, Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine yayılmış firmaların kurdukları  ports for the past 9 years, bringing together organizations serving in the sector
     derneklerin üyelikleriyle kurulan bir çatı sivil toplum kuruluştur.  under one roof, aiming for strategies focused on continuous development and
     Bizlerde bu bilinçle, 20 Nisan 2022 Tarihinde gerçekleşen TUSAF Olağan Ge- solutions, and spreading to all geographical regions of Türkiye. .
     nel Kurulu’nda bayrağı önceki dönem temsilcilerinden devraldık. Önceki dö- With this awareness, we took over the flag from the representatives of the pre-
     nem çalışma arkadaşlarımıza göstermiş oldukları emek ve katkılarından dola- vious term at the TUSAF Ordinary General Assembly held on April 20, 2022. I
     yı teşekkürlerimi sunuyorum. Bayrağı devraldığımız tarihten bu yana şahsım  express my thanks to my previous term colleagues for their efforts and contribu-
     ve Yönetim Kurulum ile birlikte TUSAF olarak sektörümüzün faydalarını göze- tions. Since the date we took over the flag, we have been at the beginning of a
     terek attığımız adımlar ve girişimler ile gerek dernek ve üyelerimiz arasındaki  new period in which we will continue to increase our activities, both in terms of
     koordinasyon gerekse sektörün daha iyi tanıtılması için yaptığımız faaliyetle- coordination between our association and members and in terms of promoting
     rimizi arttırarak, hız kesmeden devam edeceği yeni bir dönemin başındayız.  our sector better, without slowing down, as TUSAF, with the steps and initiatives
     Bu kapsamda pandemi sebebiyle yayın hayatına ara verdiğimiz dergimize  we have taken, considering the benefits of our sector, with myself and the Exec-
     de Ocak 2023’teki Kongre ve Sergi özel ekinin de bulunduğu bu sayımızla  utive Board. In this context, we are coming together with our readers again with
     tekrar okurlarımızla bir araya geliyoruz. Sektörümüz için yapılan çalışmala- this issue, which includes the special edition of the Congress and Exhibition to be
     rından daha fazla verimin alınabilmesi, sektörün mevcut durumu ve geleceğe  held in January 2023, after taking a break from the publishing life due to the pan-
     yönelik beklentileri konusunda her yıl yaptığımız kongre ve sergimize ilave  demic. I hope that, in addition to the congress and exhibition we hold every year
     olarak üç aylık dönemler itibariyle yine TUSAF Dergisi ile Federasyonumu- to increase the efficiency of the work done for our sector, to better understand
     zun çalışmalarını sizlere sunarak geleceğe yönelik projeksiyonlara ve piyasa  the current situation of the sector and expectations for the future, and to shed
     araştırmalarına ışık tutması amacıyla tekrar sektöre hayırlı olmasını dilerim. light on projections and market research for the future with the TUSAF Magazine,
     Ülkemiz başta olmak üzere tüm Dünyanın en kilit gıda maddesini oluşturan  we will be beneficial to the sector again in three-month periods.
     un sanayisini temsil eden sivil toplum kuruluşu olarak sektörümüzün ihtiyaç- As a roof civil society organization representing the flour industry, which con-
     ları doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi, sorunlarına çözüm aranması ve  stitutes the most critical food ingredient in Türkiye and the world, we continue
     sektörün istikrarlı bir biçimde gelişmesine yönelik olarak hizmet vermeye de- to serve to carry out works in line with the needs of our sector, to find solutions
     vam ediyoruz. TUSAF olarak bizler ülkemiz ve dünya un sanayisinin yanında  to its problems and to ensure the stable development of the sector. As TUSAF,
     sektör paydaşlarımıza da maksimum fayda sağlamak amacıyla her yıl ulusla- to provide maximum benefit to our sector stakeholders as well as the flour in-
     rarası olarak düzenlediğimiz kongre ve sergimizin 17.sini ‘’Üretimde Tekno- dustry in our country and the world, we will organize the 17th edition of our in-
     lojik Dönüşümler ve Küresel Riskler’’ temasıyla 9-12 Şubat 2023 Tarihlerinde  ternational congress and exhibition, which we hold every year, with the theme
     Kaya Palazzo Golf Otel Antalya’da düzenleyeceğiz. Bu kongre un, makarna ve  of “Technological Transformations and Global Risks” at Kaya Palazzo Golf Hotel
     yem sanayicilerini, tüccarları, tedarikçileri, değirmen makinecilerini ve fırın- Antalya on February 9-12, 2023. This congress will bring together flour, pasta,
     cılık mamulleri üreticileri, alanında uzman panelist ve yöneticiler ile kamu ku- and feed industrialists, traders, suppliers, milling machine manufacturers, and
     rum ve kuruluşları yetkilileri ile birçok sektör paydaşlarını bir araya getirecek,  bakery product manufacturers, panelists and executives specializing in the field,
     1000’i aşkın ulusal ve uluslararası delegeyi ağırlayacak ve 40’dan fazla sergi  officials from public institutions and organizations, and many sector stakehold-
     alanının yer alacağı büyük bir organizasyon olacaktır.  ers, hosting more than 1,000 national and international delegates and featuring
     Bu vesileyle sizleri aramızda görmenin şahsım ve Yönetim Kurulum adına  more than 40 exhibition areas, and will be a large organization.
     bizleri onurlandıracağını belirtir, yeni dönemin ve yeni yılın sektörümüze ve  Through this opportunity, we express that it will be an honor for us to see you
     milletimize zorlukların aşıldığı nice güzelliklere gebe olan bir yıl olmasını te- among us, and we wish for the new period and the new year to be a year full of
     menni ederim.                      beautiful things, pregnant with the overcoming of difficulties for our sector and
     Saygılarımla.                      nation.
                                 Respectfully.
   1   2   3   4   5   6   7   8