TUSAF    Federasyonumuz    TUSAF Ana Tüzük
TUSAF Ana Tüzük

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ 2 MAYIS 2015

KURUCULAR

Madde 1 – Ankara’da kurulu Un Sanayicileri Derneği, Tekirdağ’da kurulu Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği, Gaziantep’te kurulu Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği, Konya’da kurulu Konya Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği ve Adana’da kurulu Çukurova Un Sanayicileri Derneği genel kurullarında aldıkları karar ile,TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU’ nu kurmuşlardır.

FEDERASYONUN ADI , MERKEZİ

Madde 2 - Federasyonun adı “Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu”dur. Kısa olarak TUSAF ifadesi Federasyonu temsilen kullanılır. Türkiye kelimesi İçişleri Bakanlığı’nın B050DDB0000007 sayılı izin yazısı ile kullanılmaktadır. Merkezi Ankara’dır.

FEDERASYON’UN AMACI

Madde 3 - Un Sanayicileri Federasyonu’nun amacı; Türk halkının kaliteli beslenmesi yolunda ürün kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve denetimler yapmak, halkımızın temel gıdası olup, en fazla tüketilen hububat mamullerinin ana maddesi olan un, irmik, makarna ve bulgur üreten kuruluşlar ve bunların mensuplarına, mesleki, bilimsel, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden yardımcı olan gerçek kişi ve tüzel kişilerin oluşturduğu derneklere rehberlik etmek, mesleki gereksinimlerini karşılamak, üretimin serbest pazar ekonomisi kuralları içinde kamu yararına uygun ve verimli bir tarzda gelişmesine yardımcı olmak, haksız rekabet unsurlarını önleyerek kuruluşların özel ve tüzel kişilere karşı hakkını savunmak, mensupları arasında dayanışmayı sağlamak, insan hakları, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kuralları, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, un sanayi ve değirmencilik mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, Türk un sanayini ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek, dünyada çok iyi bir konuma sahip olmasını sağlamaktır.

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4 - Federasyon, amacını geliştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar;

 1. Kamu yararını gözeterek; Türk halkının temel gıdası olan hububat ürünlerinin ana maddesi un, irmik, makarna ve bulgurun, halkımızın kaliteli beslenmesini sağlayacak standartlarda olmasını temin edecek bilgilendirme ve denetleme çalışmalarında bulunmak.
 2. Un Sanayimizin ve Değirmencilik mesleğinin kuruluşları olan dernekleri, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında dernekler üst kurulu olarak temsil etmek,
 3. Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla Un Sanayicilerine tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak,
 4. Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 5. Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirerek, gelişme olanakları sağlamak,
 6. Vakıf ve sandık kurmak,
 7. Mesleki ve sosyal gelişmeler için kurslar, seminerler ve toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak,
 8. Mesleğin geliştirilmesi için her türlü medya ortamında yayınlar yapmak,
 9. Uluslararası toplantılarda üyelerini temsil etmek, meslek kuruluşları ile ilişkiler kurmak, üye olmak, amaçları doğrultusunda uluslar arası faaliyetlerde bulunmak, Değirmencilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak,
 10. Elektronik ve bilgisayar teknolojilerinden faydalanarak meslektaşlar arasındaki iletişimi, bilgi ve haber alışverişini arttırmak,
 11. Üye kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 12. Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal, lokanta, dinlenme ve konaklama tesisleri açmak, iktisadi işletmeler kurmaktır.

ÜYELİK

Madde 5 - Un Sanayicileri Federasyonu’na un sanayicileri dernekleri yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan dernekler yazılı müracaat ile üye olabilirler. Yönetim Kurulu kararı ile üyelik kesinleşir. Federasyon yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Federasyon’a üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Mülkleri üzerinde Federasyon hiçbir hak talep edemez. Federasyona giriş aidatı ve derneklerin ödeyecekleri yıllık aidatlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yıllık aidat, her dernek tarafından en geç Mart ayı sonuna kadar Federasyon genel kurul delege listesi ile birlikte Federasyona aktarılır.

ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ

Madde 6 - Un Sanayicileri Federasyonu tüzük hükümlerine, amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı davranışta bulunan ve federasyona karşı maddi ve manevi yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye dernekler Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Karara ilk Genel Kurul’da itiraz edilebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

Madde 7 - Üye dernek kendi Genel Kurulu’nda alacağı kararı yazılı olarak Federasyon’a bildirmek koşulu ile Un Sanayicileri Federasyonu üyeliğinden çekilebilir.

FEDERASYON’UN ORGANLARI

Madde 8 - Federasyon’un organları şunlardır:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,

GENEL KURUL

Madde 9 - Genel Kurul, Federasyon’a üye derneklerin gönderdiği delegelerden oluşur. Federasyona üye derneklerin bütün üyeleri Federasyon Genel Kurul delegesidir. Yönetim Kurulu Federasyon Tüzüğüne göre Genel Kurula katılacak üyelerin listesini düzenler.  Dernekler tarafından; Genel Kurula katılabilecek üye listeleri tamamlanmış mali yıl esasına göre tespit edilir.  Bu tarihten sonra Derneklere yapılacak üyelikler, bir sonraki Genel Kurul’da dikkate alınır.

Genel kurul;

 1. Federasyon tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Federasyon üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURUL’UN TOPLANMASI

Madde 10 - Genel Kurul, delege sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla 3 yılda bir Mart ayında toplanır. Ancak tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır.  İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantıları herhangi bir yerde yapılabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise yapılacak ikinci toplantının yeri zamanı genel kurul çağrısında açıkça belirtilir. Genel Kurul’a katılacak delegeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak, toplantı yerine giderler. Yeterli sayıda üyenin geldiği tutanakla saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter toplantıyı açar.

GENEL KURUL’UN YÖNETİMİ

Madde 11 - Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı, geçici yokluğunda, yardımcısı yönetir. Başkanlık Divanı, bu tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Toplantılarda karar alma yeter sayısı hazır bulunan delege oylarının salt çoğunluğudur. Ana tüzük değişikliği ve federasyonun feshi için alınacak kararlarda hazır bulunan delegelerin en az üçte ikisinin oyu aranır. Yapılacak olan seçimler kapalı oy açık tasnif sistemine göre yapılır. Seçimin güvenli ve adil bir şekilde yapılması, oyların sayılması ve sonuçların tutanağa geçirilmesi, Başkanlık Divanı tarafından gerçekleştirilir. Seçimlerde vekalet ile oy kullanılamaz. Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Başkanlık Divanı'nca düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu'na verilir.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12 - Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı istenen konuların da gündeme alınması zorunludur. Gündem değişikliği, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden oylanır.
Genel Kurul aşağıdaki hususları görüşüp karara bağlar:

 1. Organların seçimi,
 2. Tüzüğün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın raporlarının görüşülmesi,
 4. Yönetim Kurulu raporunun aklanması,
 5. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
 6. Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 7. Uluslararası çalışmalar yapma, yurtiçi ve yurtdışındaki konfederasyon veya kuruluşlara katılma ya da ayrılma kararı almak,
 8. Federasyonun feshi,
 9. Yasaların ve tüzüğün Genel Kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU

Madde 13 - Yönetim Kurulu, Genel Kurulun asıl üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilen onüç asıl ve oniki yedek üyeden oluşur. Başkan adaylarının seçim için düzenleyecekleri listeye:

1)- Başkan adayı olarak kendi adlarını ve soyadlarını,

2)- Yönetim Kurulu üyeleri başlığı altında 12 asil üye ve 12 yedek üyeleri başlığı altında üyelerin ad ve soyadlarını yazar ve listelerini imzaladıktan sonra Divan Kuruluna verir. Divan Kurulu kendisine verilen bu listeleri imzalı ve kaşeli olarak Genel Kurul üyelerine seçim için dağıtır.

3)- Genel sayımda seçim sandığından çıkan zarf miktarı toplantıya katılan üyelerin sayısından çok olursa, fazla zarflar açılmadan yok edilir. Sayım sonucu hangi başkan adayının listesidiğerlerinden çoksa, o listede adları yazılı olan kişilerlistede gösterildikleri yere seçilmiş olurlar. Genel Kurul üyeleri tarafından listelerde yapılan silintiler, asil ve yedek üyeler arasındaki değişiklikler, sonucu değiştirmez. Eklenen isimler dikkate alınmazve listenin geçersiz sayılmasına neden olmaz. Bir zarfın içinde aynı başkana ait birden fazla liste çıkarsa bir tanesi geçerli sayılır diğerleri imha edilir. Bir zarfın içinden ayrı ayrı listeler çıktığı takdirde bunların tümü geçersiz sayılır.

Şayet seçime tek katılması halinde Divan Kurulu, Genel Kurulun onayını alarak seçimi açık oylama usulü ile yapabilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak, kendi arasında iki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Muhasip ve bir Sekreter üye seçer. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa olağan olarak toplanır. Ayrıca başkanın veya en az üç üyenin yazılı istemi üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler, aldıkları oy oranına göre yönetim kurulu kararı ile çağrılır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 14 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Bütün çalışmaları ana tüzük çerçevesinde ve Genel Kurul kararlarına uygun biçimde yürütmek. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, temsil etmek,
 2. Özel ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşları önünde gerekli görevleri yapmak,
 3. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ve çalışma raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 4. Sosyal yardımları da içeren çeşitli konularda yönetmelikler hazırlamak,
 5. Gerektiğinde tüzükte yazılı amaçlara uygun yayınlar çıkarmak,
 6. Yokluğunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet etmek üzere, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birini görevlendirmek,
 7. Başkanlar Konseyi’nin görüşlerini değerlendirerek karar almak,
 8. Federasyonun amacına ulaşabilmesi için yapacağı gerekli çalışmalar çerçevesinde kurul, komisyon, çalışma kurulları ve benzerleri gibi birimler oluşturmak,
 9. Federasyon Genel Sekreteri ve diğer görevlileri tespit etmek bunların ücret, ikramiye, harcırah, gibi her türlü sosyal haklarını ve çalışma saatlerini belirlemek.
 10. Mevzuat ve ana tüzüğe göre diğer bütün işlemleri yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELER İLE TAMAMLANMASI

Madde 15 - Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, genel kurul delegelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak derneklerin üyelerinden seçeceği üç kişiyi, genel kurulu toplamakla görevlendirir. Tüzel kişiliği temsil eden dernek delegelerinin tüzel kişiliği temsil yetkisi kalktığında, Federasyon’da ki görevleri de sona erer. Yeni temsilci seçimle gelinen görevi devam ettiremez. Dernek organlarındaki göreve, genel kurulda alınan oy oranına göre sırasına bakılarak yönetim kurulu tarafından bir yedek üye davet edilir.

FEDERASYON KARŞISINDA TARAF OLMAMAK

Madde 16–Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri maddi olarak çıkar sağlanılmasına ilişkin işlerde, Federasyon karşısında taraf olamazlar.

DENETLEME KURULU

Madde 17 - Federasyon Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca üç yıl için seçilir. En az yılda bir denetlemeyi yapan Kurul, inceleme sonuçlarını rapor halinde düzenleyerek imzalar ve Yönetim Kurulu’na sunar. Genel Kuruldan önce ise genel denetleme raporu hazırlayarak Genel Kurul’da okunmak üzere Yönetim Kurulu’na teslim eder.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Madde 18–Seçilen yönetim kurulubaşkanı yürütmenin başıdır. Ölüm, istifa gibi herhangi bir sebeple boşalma halinde, tüzüğe göre seçilen yedek üyelerden herhangi biri Yönetim Kurulu’na davet edilerek, Olağanüstü Yönetim Kurul Toplantısı yapılır ve yeni Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yeni seçilen Başkan öncekinin görev süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19 -

 1. Federasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında, Yönetim Kurulu’nca yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Yönetim Kurulu’na ve Federasyon bünyesinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık eder veya komisyon başkanlığı görevini Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir,
 2. Federasyon adına basın toplantısı düzenlemek ve beyanatta bulunmak yetkisi Genel Başkana aittir. (Yönetim kurulu kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği beyanattan bizzat sorumludur.)
 3. Genel Sekreter ile birlikte tüm yazışmaları, tüm muhasebe ve muamelat evrakını imza eder,
 4. Federasyon adına yayın organlarının sahibidir.

GENEL SEKRETER’İN GÖREVLERİ

Madde 20 - Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

 1. Federasyon’un tüm yazışmalarını yürütmek,
 2. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak,
 3. Hazırlanacak yayın organlarında sorumlu olarak görev almak,
 4. Üye dernekler arasındaki ortak çalışma, iletişim ve işbirliğini sağlamak.

BAŞKANLAR KONSEYİ

Madde 21 - Üye derneklerin başkanlarından ve Federasyon Yönetim Kurulu Başkanından oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanlar Konseyi’ninde başkanlığını yapar. Üye derneklerde başkanlığın değişmesi halinde yeni seçilen başkan kendiliğinden eskisinin yerini alır. En az üç bağlı üyenin yazılı başvurusu veya yönetim kurulu başkanının istemi üzerine toplanır. Yönetim Kurulu kararı ile Başkanlar Konseyi ile Yönetim Kurulu ortak toplantı yapabilirler.
Başkanlar Konseyi’nin görevleri şunlardır ;

 1. Üye derneklerin sorunlarını dile getirir, bu konuda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur,
 2. Un Sanayi ile ilgili yasa, yasa tasarısı ve yönetmelikler ile diğer mevzuatla ilgili olarak Yönetim Kurulu’na görüş bildirir,
 3. Federasyon’un iç ve dış genel politikasını inceleyerek tartışır, görüş ve önerilerini saptayarak, Yönetim Kurulu’na sunar,
 4. Federasyon üyeliği için başvuran dernekler hakkında Yönetim Kurulu’na görüş bildirir,
 5. Yönetim Kurulu’nun getirdiği konuları tartışır ve görüş bildirir.

BİLDİRİ YAYINLANMASI

Madde 22 - Federasyon, amaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her konuda yasalar çerçevesinde bildiri ve benzer yayınlar çıkarır, imza kampanyaları ve basın toplantıları düzenler. Üye dernekler federasyon yönetim kurulu izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluşa federasyon adına görüş bildiremezler, açıklama yapamazlar, basın toplantısı veya diğer medya kanalı ile topluma açık bildirimlerde bulunamazlar.

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Madde 23 – Federasyon dernekler ile ilgili mevzuata göre tutulması zorunlu olan defterleri tutar. Bu defterlerin noterden onaylı olması şarttır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü diğer defterleri tutabilir, dosyalar düzenleyebilir. Yönetim kurulu bütün defterlerin gerektiği gibi tutulmasından sorumludur. Defterler ilgili mevzuatta daha uzun bir süre yoksa, en az beş yıl saklanır.

FEDERASYON GELİRLERİ

Madde 24 – Federasyon gelirleri:

 1. Üye derneklerden alınan giriş aidatı ve yıllık aidat,
 2. Federasyonca yapılan yayınlar, tertiplenen gezi, piyango, balo, eğlence, temsil, konseri spor yarışması ve konferans, seminer gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,
 3. Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağış ve yardımlar,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak diğer bağış ve yardımlar

Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi, kamu yararı gözetilerek federasyon amaçlarına uygun olarak harcanacaktır.

Federasyon, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Federasyon ve üye dernekler Yönetim Kurulu kararları iler birbirlerine maddi yardımda bulunabilirler.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 25 - Federasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Federasyon gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Federasyon tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 26 - Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya hazır bulunan delegelerin en az onda birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul kararıyla görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verebilmek için hazır bulunan üyelerinin üçte iki çoğunluğunun oyu gerekir.

FEDERASYON’UN FESHİ

Madde 27 - Federasyon tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip delegelerinin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk elde edilmezse, ikinci toplantı için, usulüne uygun çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Federasyon’un feshedildiği Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülki amire yazıyla bildirilir. Fesih haline Federasyon’un mallarının nereye devredileceğine Genel Kurul karar verir.

İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 28 - Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

FEDERASYON BORÇLANMA USULLERİ

Madde 29 -Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularından olabileceği gibi nakit olarak ve kredi kartı kullanımı şeklinde de yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyon ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Federasyon genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Federasyon edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU’NA ÜYE DERNEKLER

MADDE 30 - Federasyona bağlı dernekler şunlardır:

Kurucu Derneklerin ÜnvanıMerkeziİdare Adresleri
ANADOLU UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİANKARAALTAY MH.SÖĞÜT CD.CABADAĞ BL. 68/4 ERYAMAN-ANKARA
MARMARA BÖLGESİ UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİTEKİRDAĞERTUĞRUL MAHALLESİ RAKOÇZİ CADDESİ. ARCA APT. NO:42/B TEKİRDAĞ
GÜNEYDOĞU UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ            GAZİANTEPYENİ BUĞDAY PAZARI 6.BLOK NO:27-28 GATEM GAZİANTEP
KONYA ORTA ANADOLU UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ        KONYAYENİ BUĞDAY PAZ. 10517 SK. NO:56 KONYA TİCARET BORSASI 2. KANTAR ÜZERİ KONYA
KARADENİZ UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ            SAMSUNULUSOY UN FABRİKASI KUTLUKENT MEVKİİ NO:196 SAMSUN
ÇUKUROVA UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ            ADANAGÜNEYUN SAN.TİC.A.Ş.MERSİN YOLU ÜZERİ ADANA
Diğer Üye Derneklerin ÜnvanıMerkeziİdare Adresleri
EGE BÖLGESİ UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİİZMİRİZMİR  ATATÜRK CAD.LİMAN İŞ MERKEZİ NO:386 KAT: 5 D:504 ALSANCAK-İZMİR
DOĞU ANADOLU UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİVANŞEREFİYE MAH. ORDA CAD. NO: 101/A VAN

 
Günlük Gazete Haberleri Hızlı Erişim Bağlanıtılar Takip Edin


haberleri okumak
için tıklayınız

Ana Sayfa
Un Köşesi
Yayınlar
İstatistikler
TUSAF Foto Galeri
Sektör Köşesi
İletişim

Türkiye Hububat Bülteni
Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi
Rekabet Kurumu
Ekmeğini İsraf Etme
İstihdam Seferberliği

 

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Linked-In
Pinterest

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU
Üniversiteler Mahallesi, 1598 Cadde, A3 Plaza, No: 33, Bilkent Plaza, Bilkent, 06800, Ankara • Tel: (312) 440 04 54 • Faks: (312) 440 03 64 • E-Posta: bilgi@tusaf.org