TUSAF    Federasyonumuz    TUSAF Ana Tüzük
TUSAF Ana Tüzük

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ 26 EKİM 2019

KURUCULAR

Madde 1 – Ankara’da kurulu Un Sanayicileri Derneği, Tekirdağ’da kurulu Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği, Gaziantep’te kurulu Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği, Konya’da kurulu Konya Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği ve Adana’da kurulu Çukurova Un Sanayicileri Derneği genel kurullarında aldıkları karar ile, TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU’ nu kurmuşlardır.

FEDERASYONUN ADI, MERKEZİ

Madde 2- Federasyonun adı “Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’dur. Kısa olarak TUSAF ifadesi Federasyonu temsilen kullanılır. Türkiye kelimesi İçişleri Bakanlığı’nın B050DDB0000007 sayılı izin yazısı ile kullanılmaktadır. Merkezi Ankara’dır.

FEDERASYON’UN AMACI

Madde 3 - Un Sanayicileri Federasyonu’nun amacı; Türk halkının kaliteli beslenmesi yolunda ürün kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve denetimler yapmak, halkımızın temel gıdası olup, en fazla tüketilen hububat mamullerinin ana maddesi olan un, irmik, makarna ve bulgur üreten kuruluşlar ve bunların mensuplarına, mesleki, bilimsel, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden yardımcı olan gerçek kişi ve tüzel kişilerin oluşturduğu derneklere rehberlik etmek, mesleki gereksinimlerini karşılamak, üretimin serbest pazar ekonomisi kuralları içinde kamu yararına uygun ve verimli bir tarzda gelişmesine yardımcı olmak, haksız rekabet unsurlarını önleyerek kuruluşların özel ve tüzel kişilere karşı hakkını savunmak, mensupları arasında dayanışmayı sağlamak, insan hakları, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kuralları, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, un sanayi ve değirmencilik mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, Türk un sanayini ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek, dünyada çok iyi bir konuma sahip olmasını sağlamaktır.

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4- Federasyon, amacını geliştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar;

Kamu yararını gözeterek; Türk halkının temel gıdası olan hububat ürünlerinin ana maddesi un, irmik, makarna ve bulgurun, halkımızın kaliteli beslenmesini sağlayacak standartlarda olmasını temin edecek bilgilendirme ve denetleme çalışmalarında bulunmak.

Un Sanayimizin ve Değirmencilik mesleğinin kuruluşları olan dernekleri, yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurumlar ve kurullar karşısında dernekler üst kurulu olarak temsil etmek,

Yasalar ve uluslararası anlaşmalarla Un Sanayicilerine tanınan hak ve özgürlükleri her türlü saldırıdan korumak,

Mesleği ilgilendiren bütün sorunları incelemek, çözüm yolları bulmak, bu yolda görevli diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

Mesleki alanda dayanışmayı güçlendirerek, gelişme olanakları sağlamak,

Vakıf ve sandık kurmak,

Mesleki ve sosyal gelişmeler için kurslar, seminerler ve toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak,

Mesleğin geliştirilmesi için her türlü medya ortamında yayınlar yapmak,

Uluslararası toplantılarda üyelerini temsil etmek, meslek kuruluşları ile ilişkiler kurmak, üye olmak, amaçları doğrultusunda uluslararası faaliyetlerde bulunmak, Değirmencilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak,

Elektronik ve bilgisayar teknolojilerinden faydalanarak meslektaşlar arasındaki iletişimi, bilgi ve haber alışverişini arttırmak,

Üye kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,

Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal, lokanta, dinlenme ve konaklama tesisleri açmak, iktisadi işletmeler kurmaktır.

ÜYELİK

Madde 5- Dernek üyeleri yalnızca un sanayici gerçek veya tüzel kişilerden ibaret olan yurt içinde kurulmuş dernekler, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’na yazılı müracaat ile üye olabilirler. Dernekler, üyelerinin un sanayici gerçek veya tüzel kişilerden ibaret olduğunu başvuru ile birlikte veya Yönetim Kurulu’nun talebi halinde en geç beş iş günü içinde geçerli kapasite raporu ve/veya fiili tüketim belgeleriyle ispat etmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu kararı ile üyelik kesinleşir. Federasyon yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Federasyon’a üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar. Mülkleri üzerinde Federasyon hiçbir hak talep edemez. Federasyona giriş aidatı ve derneklerin ödeyecekleri yıllık aidatlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Yıllık aidat, her dernek tarafından en geç mart ayı sonuna kadar Federasyon genel kurul delege listesi ile birlikte Federasyona aktarılır.

ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ

Madde 6- Un Sanayicileri Federasyonu tüzük hükümlerine, amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı davranışta bulunan ve federasyona karşı maddi ve manevi yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye dernekler Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Karara ilk Genel Kurul’da itiraz edilebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

Madde 7- Üye dernek kendi Genel Kurulu’nda alacağı kararı yazılı olarak Federasyon’a bildirmek koşulu ile Un Sanayicileri Federasyonu üyeliğinden çekilebilir.

ONURSAL ÜYE OLMA, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 8 - Delege sıfatına sahip olmayan fakat un sanayi sektörüyle ilgili sektörlerde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler iki delegenin önerisi ile yazılı olarak Federasyon’a başvurması halinde ve Yönetim Kurulu’nun oluruyla onursal üye sıfatını kazanır. Onursal üyeler, Yönetim Kurulu’nun ihraç kararı veya onursal üyenin ayrılma talebini içeren yazılı talebiyle onursal üyelik sıfatını kaybeder.

Onursal üyeler, aksi Ana Tüzük’te belirtilmediği sürece TUSAF organlarına seçilme ve oy kullanma hakları dahil delegelere özgü tanınan hakları haiz değildir.

Onursal üyeler herhangi bir derneğe üye ve/veya Federasyon’a Üye Dernekler’e onursal üye olabilirler.

Onursal üyeler, Federasyon’a veya Üye Dernekler’e aidat ödemekle yükümlü değillerdir. Ancak kendi istekleri doğrultusunda Federasyon’a ve/veya Üye Dernekler’e aidat ödeyebilir veya bağış yapabilirler.

Onursal üyeler ve Üye Dernekler’in onursal üyeleri TUSAF’ın katıldığı veya düzenlediği organizasyonlara Federasyon’un daveti halinde katılabilirler.

FEDERASYON’UN ORGANLARI

Madde 9- Federasyon’un organları şunlardır:

Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetleme Kurulu,

GENEL KURUL

Madde 10- Genel Kurul, Federasyon’a üye derneklerin gönderdiği delegelerden oluşur. Federasyona üye derneklerin bütün üyeleri Federasyon Genel Kurul delegesidir. Yönetim Kurulu Federasyon Tüzüğüne göre Genel Kurula katılacak üyelerin listesini düzenler. Dernekler tarafından; Genel Kurula katılabilecek üye listeleri tamamlanmış mali yıl esasına göre tespit edilir. Bu tarihten sonra Derneklere yapılacak üyelikler, bir sonraki Genel Kurul’da dikkate alınır.

Genel Kurul;

Federasyon tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve Federasyon üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanun’un 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

GENEL KURUL’UN TOPLANMASI

Madde 11- Genel Kurul, delege sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla 3 yılda bir mart ayında toplanır. Ancak tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantıları herhangi bir yerde yapılabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise yapılacak ikinci toplantının yeri zamanı genel kurul çağrısında açıkça belirtilir. Genel Kurul’a katılacak delegeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak, toplantı yerine giderler. Yeterli sayıda üyenin geldiği tutanakla saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter toplantıyı açar.

GENEL KURUL’UN YÖNETİMİ

Madde 12- Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı, geçici yokluğunda, yardımcısı yönetir. Başkanlık Divanı, bu tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Toplantılarda karar alma yeter sayısı hazır bulunan delege oylarının salt çoğunluğudur. Ana tüzük değişikliği ve federasyonun feshi için alınacak kararlarda hazır bulunan delegelerin en az üçte ikisinin oyu aranır. Yapılacak olan seçimler kapalı oy açık tasnif sistemine göre yapılır. Seçimin güvenli ve adil bir şekilde yapılması, oyların sayılması ve sonuçların tutanağa geçirilmesi, Başkanlık Divanı tarafından gerçekleştirilir. Seçimlerde vekalet ile oy kullanılamaz. Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Başkanlık Divanı'nca düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu'na verilir.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13- Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı istenen konuların da gündeme alınması zorunludur. Gündem değişikliği, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden oylanır.

Genel Kurul aşağıdaki hususları görüşüp karara bağlar:

Organların seçimi,

Tüzüğün değiştirilmesi,

Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi,

Yönetim Kurulu raporunun aklanması,

Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,

Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

Uluslararası çalışmalar yapma, yurtiçi ve yurtdışındaki konfederasyon veya kuruluşlara katılma ya da ayrılma kararı almak,

Federasyonun feshi,

Yasaların ve tüzüğün Genel Kurula yüklediği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU

Madde 14- Yönetim Kurulu, Genel Kurulun asıl üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilen on üç asıl ve on iki yedek üyeden oluşur. Başkan adaylarının seçim için düzenleyecekleri listeye:

1)- Başkan adayı olarak kendi adlarını ve soyadlarını,

2)- Yönetim Kurulu üyeleri başlığı altında 12 asil üye ve 12 yedek üyeleri başlığı altında üyelerin ad ve soyadlarını yazar ve listelerini imzaladıktan sonra Divan Kuruluna verir. Divan Kurulu kendisine verilen bu listeleri imzalı ve kaşeli olarak Genel Kurul üyelerine seçim için dağıtır.

3)- Genel sayımda seçim sandığından çıkan zarf miktarı toplantıya katılan üyelerin sayısından çok olursa, fazla zarflar açılmadan yok edilir. Sayım sonucu hangi başkan adayının listesi diğerlerinden çoksa, o listede adları yazılı olan kişiler listede gösterildikleri yere seçilmiş olurlar. Genel Kurul üyeleri tarafından listelerde yapılan silintiler, asil ve yedek üyeler arasındaki değişiklikler, sonucu değiştirmez. Eklenen isimler dikkate alınmaz ve listenin geçersiz sayılmasına neden olmaz. Bir zarfın içinde aynı başkana ait birden fazla liste çıkarsa bir tanesi geçerli sayılır diğerleri imha edilir. Bir zarfın içinden ayrı ayrı listeler çıktığı takdirde bunların tümü geçersiz sayılır.

Bir kişi en fazla iki dönem üst üste yönetim kurulu başkanlığına seçilebilir. Daha sonra en az iki çalışma dönemi geçmedikçe, yeniden başkan seçilemez. Bir kişinin boşalan yönetim kurulu başkanlığının bir çalışma dönemi olan 3 yıllık görev süresini tamamlamak üzere olağanüstü genel kurul seçimi veya Ana Tüzükte gösterilen diğer usuller ile yönetim kurulu başkanlığı olarak görevlendirmesi halinde, ilgili kişinin kalan süredeki çalışması işbu madde kapsamında çalışma döneminden sayılmaz.

Bir kişi herhangi bir sebeple boşalan yönetim kurulu başkanlığının kalan görev süresini tamamlamak üzere en fazla iki kez seçilebilir.

Şayet seçime tek katılması halinde Divan Kurulu, Genel Kurulun onayını alarak seçimi açık oylama usulü ile yapabilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak, kendi arasında iki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Muhasip ve bir Sekreter üye seçer. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa olağan olarak toplanır. Ayrıca başkanın veya en az üç üyenin yazılı istemi üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler, aldıkları oy oranına göre yönetim kurulu kararı ile çağrılır.

Yönetim Kurulu, başkan dahil asil üye sayısının en az salt çoğunluğuyla toplanır. Yönetim Kurulu olağanüstü genel kurul toplantısına çağrı, taşınmaz alımı, satımı, Federasyon lehine veya aleyhine ipotek tesisi, üyelik kabulü veya üyelikten çıkarma kararlarını başkan dahil asil üye sayısının en az salt çoğunluğunun, diğer kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması ile alır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde 15- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

Bütün çalışmaları ana tüzük çerçevesinde ve Genel Kurul kararlarına uygun biçimde yürütmek. Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, temsil etmek,

Özel ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşları önünde gerekli görevleri yapmak,

Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ve çalışma raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

Sosyal yardımları da içeren çeşitli konularda yönetmelikler hazırlamak,

Gerektiğinde tüzükte yazılı amaçlara uygun yayınlar çıkarmak,

Yokluğunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet etmek üzere, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birini görevlendirmek,

Başkanlar Konseyi’nin görüşlerini değerlendirerek karar almak,

Federasyonun amacına ulaşabilmesi için yapacağı gerekli çalışmalar çerçevesinde kurul, komisyon, çalışma kurulları ve benzerleri gibi birimler oluşturmak,

Federasyon Genel Sekreteri ve diğer görevlileri tespit etmek bunların ücret, ikramiye, harcırah, gibi her türlü sosyal haklarını ve çalışma saatlerini belirlemek.

Mevzuat ve ana tüzüğe göre diğer bütün işlemleri yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELER İLE TAMAMLANMASI

Madde 16- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, genel kurul delegelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak derneklerin üyelerinden seçeceği üç kişiyi, genel kurulu toplamakla görevlendirir. Tüzel kişiliği temsil eden dernek delegelerinin tüzel kişiliği temsil yetkisi kalktığında, Federasyon’da ki görevleri de sona erer. Yeni temsilci seçimle gelinen görevi devam ettiremez. Dernek organlarındaki göreve, genel kurulda alınan oy oranına göre sırasına bakılarak yönetim kurulu tarafından bir yedek üye davet edilir.

FEDERASYON KARŞISINDA TARAF OLMAMAK

Madde 17– Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri maddi olarak çıkar sağlanmasına ilişkin işlerde, Federasyon karşısında taraf olamazlar.

DENETLEME KURULU

Madde 18- Federasyon Denetleme Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca üç yıl için seçilir. En az yılda bir denetlemeyi yapan Kurul, inceleme sonuçlarını rapor halinde düzenleyerek imzalar ve Yönetim Kurulu’na sunar. Genel Kuruldan önce ise genel denetleme raporu hazırlayarak Genel Kurul’da okunmak üzere Yönetim Kurulu’na teslim eder.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Madde 19– Seçilen yönetim kurulu başkanı yürütmenin başıdır. Ölüm, istifa gibi herhangi bir sebeple boşalma halinde, tüzüğe göre seçilen yedek üyelerden herhangi biri Yönetim Kurulu’na davet edilerek, Olağanüstü Yönetim Kurul Toplantısı yapılır ve yeni Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yeni seçilen Başkan öncekinin görev süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20- Federasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında, Yönetim Kurulu’nca yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Yönetim Kurulu’na ve Federasyon bünyesinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık eder veya komisyon başkanlığı görevini Yönetim Kurulu üyelerinden birine devredebilir,

Federasyon adına basın toplantısı düzenlemek ve beyanatta bulunmak yetkisi Genel Başkana aittir. (Yönetim kurulu kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği beyanattan bizzat sorumludur.)

Genel Sekreter ile birlikte tüm yazışmaları, tüm muhasebe ve muamelat evrakını imza eder,

Federasyon adına yayın organlarının sahibidir.

GENEL SEKRETER’İN GÖREVLERİ

Madde 21- Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

Federasyon’un tüm yazışmalarını yürütmek,

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak,

Hazırlanacak yayın organlarında sorumlu olarak görev almak,

Üye dernekler arasındaki ortak çalışma, iletişim ve işbirliğini sağlamak.

BAŞKANLAR KONSEYİ

Madde 22- Üye derneklerin başkanlarından ve Federasyon Yönetim Kurulu Başkanından oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanlar Konseyi’nin de başkanlığını yapar. Üye derneklerde başkanlığın değişmesi halinde yeni seçilen başkan kendiliğinden eskisinin yerini alır. En az üç bağlı üyenin yazılı başvurusu veya yönetim kurulu başkanının istemi üzerine toplanır. Yönetim Kurulu kararı ile Başkanlar Konseyi ile Yönetim Kurulu ortak toplantı yapabilirler.

Başkanlar Konseyi’nin görevleri şunlardır;

Üye derneklerin sorunlarını dile getirir, bu konuda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur,

Un Sanayi ile ilgili yasa, yasa tasarısı ve yönetmelikler ile diğer mevzuatla ilgili olarak Yönetim Kurulu’na görüş bildirir,

Federasyon’un iç ve dış genel politikasını inceleyerek tartışır, görüş ve önerilerini saptayarak, Yönetim Kurulu’na sunar,

Federasyon üyeliği için başvuran dernekler hakkında Yönetim Kurulu’na görüş bildirir,

Yönetim Kurulu’nun getirdiği konuları tartışır ve görüş bildirir.

BİLDİRİ YAYINLANMASI

Madde 23- Federasyon, amaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her konuda yasalar çerçevesinde bildiri ve benzer yayınlar çıkarır, imza kampanyaları ve basın toplantıları düzenler. Üye dernekler federasyon yönetim kurulu izni olmadan hiçbir kişi ve kuruluşa federasyon adına görüş bildiremezler, açıklama yapamazlar, basın toplantısı veya diğer medya kanalı ile topluma açık bildirimlerde bulunamazlar.

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Madde 24– Federasyon dernekler ile ilgili mevzuata göre tutulması zorunlu olan defterleri tutar. Bu defterlerin noterden onaylı olması şarttır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü diğer defterleri tutabilir, dosyalar düzenleyebilir. Yönetim kurulu bütün defterlerin gerektiği gibi tutulmasından sorumludur. Defterler ilgili mevzuatta daha uzun bir süre yoksa, en az beş yıl saklanır.

FEDERASYON GELİRLERİ

Madde 25 – Federasyon gelirleri:

Üye derneklerden alınan giriş aidatı ve yıllık aidat,

Federasyonca yapılan yayınlar, tertiplenen gezi, piyango, balo, eğlence, temsil, konseri spor yarışması ve konferans, seminer gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler,

Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,

Bağış ve yardımlar,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak diğer bağış ve yardımlar

Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi, kamu yararı gözetilerek federasyon amaçlarına uygun olarak harcanacaktır.

Federasyon, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Federasyon ve üye dernekler Yönetim Kurulu kararları iler birbirlerine maddi yardımda bulunabilirler.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 26- Federasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Federasyon gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Federasyon gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Federasyon tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya hazır bulunan delegelerin en az onda birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul kararıyla görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verebilmek için hazır bulunan üyelerinin üçte iki çoğunluğunun oyu gerekir.

FEDERASYON’UN FESHİ

Madde 28- Federasyon tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip delegelerinin en az üçte ikisinin toplantıya katılması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluk elde edilmezse, ikinci toplantı için, usulüne uygun çağrı yapılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Federasyon’un feshedildiği Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde en büyük mülki amire yazıyla bildirilir. Fesih haline Federasyon’un mallarının nereye devredileceğine Genel Kurul karar verir.

İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 29- Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

FEDERASYON BORÇLANMA USULLERİ

Madde 30- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularından olabileceği gibi nakit olarak ve kredi kartı kullanımı şeklinde de yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyon gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyon ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Federasyon genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Federasyon edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU’NA ÜYE DERNEKLER

Madde 31- Federasyona bağlı dernekler şunlardır:

Kurucu Derneklerin ÜnvanıMerkeziİdare Adresleri
ANADOLU UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİANKARAAHİ EVRAN MAH. ASO BLV.SİNOVA İŞ MERKEZİ 4/91 OSB GİRİŞİ YANI SİNCAN-ANKARA
MARMARA BÖLGESİ UN SANAYİCİLERİ DERNEĞİTEKİRDAĞKAZİMİYE MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ KILIÇOĞLU TANIŞ TOWERS D BLOK KAT:3 NO:16 TEKİRDAĞ-ÇORLU
GÜNEYDOĞU UN
SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
GAZİANTEPSANAYİ MAH. 60092 CAD.BUĞDAY PAZARI SİTESİ 6.BLOK NO:27-28 ŞEHİTKAMİL-GAZİANTEP
KONYA ORTA ANADOLU UN
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
KONYAFEVZİ ÇAKMAK MAH. 10517 SK. NO:56 KARATAY-KONYA
KARADENİZ UN SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
SAMSUNULUSOY UN FAB. ATATÜRK BULVARI NO:180/1 TEKKEKÖY-SAMSUN
ÇUKUROVA UN SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
ADANABAĞIŞLAR UN FAB. YÜREKLİ MAH. D400 KARAYOLU CEYHAN YOLU ÜZERİ 15.KM NO:51 SARIÇAM-ADANA
EGE BÖLGESİ UN
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
İZMİRİZMİR ATATÜRK CAD.LİMAN İŞ MERKEZİ NO:386 KAT: 5 D:504 ALSANCAK-İZMİR
DİCLE UN SANAYİCİLERİ
DERNEĞİ
MARDİNMARDİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARTUKLU- MARDİN

GEÇİCİ MADDE 1

4/4/2019 tarihli Genel Kurul kararı ile 13 üncü maddede yapılan değişiklik 4/4/2019 tarihinden sonraki çalışma dönemleri için uygulanacak olup madde kapsamında 4/4/2019 tarihinden önceki çalışma dönemleri dikkate alınmayacaktır.

GEÇİCİ MADDE 2

26.10.2019 tarihli Genel Kurul kararı ile 5 inci maddede yapılan değişiklik 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup üye derneklerin ilgili tarihi takip eden ilk iş gününe değin 5 inci maddede sayılan şartları sağladığını, dernekler kütüğü, üyelere ait geçerli kapasite raporu ve/veya fiili tüketim belgeleri ile ispatlayamaması üye dernekler için Federasyon’dan çıkarma sebebi olarak kabul edilecektir.


 
Günlük Gazete Haberleri Hızlı Erişim Bağlanıtılar Takip Edin


haberleri okumak
için tıklayınız

Ana Sayfa
Un Köşesi
Yayınlar
İstatistikler
TUSAF Foto Galeri
Sektör Köşesi
İletişim

Türkiye Hububat Bülteni
Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi
Rekabet Kurumu
Ekmeğini İsraf Etme
İstihdam Seferberliği

 

Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Linked-In
Pinterest

TÜRKİYE UN SANAYİCİLERİ FEDERASYONU
Üniversiteler Mahallesi, 1598 Cadde, A3 Plaza, No: 33, Bilkent Plaza, Bilkent, 06800, Ankara • Tel: (312) 440 04 54 • Faks: (312) 440 03 64 • E-Posta: bilgi@tusaf.org